Onze Praktijk

 

Wij zijn logopedisten en houden ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein van de logopedist. Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Hier treft u informatie aan over onze praktijk en over wie er bij ons werken. En geven wij u informatie over de gang van zaken in onze praktijk en onze manier van werken.

In Wat is logopedie geven we u meer informatie over logopedie en leggen we uit welke problemen er kunnen zijn en hoe we die behandelen.

Verwijzing
U kunt zich zonder verwijzing bij ons aanmelden.
Alle in onze praktijk werkzame logopedisten zijn gecertificeerd voor Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL, oftewel zonder verwijzing naar de logopedist. 

Behoort u / uw kind tot de volgende criteria dan heeft u wel een verwijzing nodig:
- U bent langer dan 3 weken hees
- Er zijn 2 of meer hulpvragen
- Er is sprake van eet- en drinkproblematiek

Aanmelding
Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom u/uw kind logopedie nodig heeft (de hulpvraag).
Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.
U kunt zich via deze website www.logopedieschollevaar.nl/aanmelden/ of telefonisch aanmelden. 

Identificatieplicht
De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen en ook voor kinderen onder de 14 jaar.
Wij zijn verplicht om te controleren of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.
Zie voor meer informatie op de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg

Eerste Afspraak
Bij de eerste afspraak verzoeken wij u de volgende bescheiden mee te nemen:
(- Verwijzing van uw huisarts of specialist als u die heeft)
- Wettelijk Identiteit Document: Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs
- Pasje van de zorgverzekering
- Indien aanwezig: rapportage/verslagen

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een intake en anamnese. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt.

Nadien ontvangt u van ons:
- Een behandelovereenkomst
- Een toestemmingsverklaring (voor kinderen)

Behandeling
Een behandeling duurt maximaal 20 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden (alleen op verwijzing van de huisarts/specialist). Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking
Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen, Centrum Jeugd en Gezin, leerkrachten / Intern Begeleiders van  basisscholen, Peuterspeelzalen en psychologen.

Vergoeding/Tarieven
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De behandeling wordt, afhankelijk van uw polis, vergoed door uw zorgverzekeraar. De tarieven voor logopedie werden tot 01-01-2017 vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Per 01-01-2017 zijn er vrije tarieven.
Deze tarieven worden helaas niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Daarom hebben wij niet met alle zorgverzekeraars een contract willen afsluiten.

Voor 2024 hebben wij wel een contract met:
- Zilveren Kruis
- VGZ
- DSW
- Menzis (inclusief o.a. AnderZorg, Hema)
- CZ & Nationale Nederlanden en Ohra
- ASR (inclusief o.a. Ditzo)

Voor 2024 hebben wij geen contract willen afsluiten met:
- ONVZ 
- De Amersfoortse 
- Zorg en Zekerheid 
- ENO, Salland, Energiek
- Caresq (o.a.  Aevitae  (Eucare) )
- VVAA

 

De tarieven 2024

Tariefcode

Bedrag

   

in euro

     

Behandeling    

4000

48,50

Behandeling aan huis              

4001

79,50

Eenmalig onderzoek

4102

97,-

Telefonische zitting                          

4010

48,50

Instructie /overleg ouders/verzorgers    

4011

48,50

Screening bij directe toegang               

4050

24,75

Anamnese en onderzoek na screening  

4054

97,-

Screening, anamnese en onderzoek      

4057

121,75

Anamnese en onderzoek na verwijzing 

4061

97,-

Anamnese en onderzoek na verwijzing  (aan huis) 

4062

127,50

Verslag aan derden      

4313

97,- p/u

Overleg met derden                           

4314

97,- p/u


Afspraken die niet nagekomen zijn, kunnen niet bij uw zorgverzekeraar ingediend worden en worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. Dit bedraagt 100% van het geldende tarief.

Afspraken die niet tijdig (minstens 24 uur van te voren) zijn afgezegd, kunnen niet bij uw zorgverzekeraar ingediend worden en worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. Dit bedraagt 75% van het geldende tarief.

Waarneming
Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy
Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten.
Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met de praktijkhouder via contact

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
Logopedisten zijn bij wet verplicht de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld. Onze vereniging NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft voor de logopedist een meldcode opgesteld : https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld-5.htm

Klachtenregeling
Bent u tevreden? Vertel het aan anderen!
Bent u niet tevreden? Vertel het aan ons!

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Heeft u onverhoopt klachten of bent u niet tevreden, dan vinden wij het fijn dat u dit eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Ook kunt u zich richten tot de praktijkhouder, Annette Beijderwellen. Komen we er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Uw logopedist is hier bij aangesloten.
Zie voor meer informatie op:
www.klachtenloketparamedici.nl
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/